W  DNIU  20  MARCA  2013  ROKU  PO  CIĘŻKIEJ

 CHOROBIE   ZMARŁ

RYSZAR   KLACZYŃSKI 

PREZES  KOŁA  MIEJSKO- POWIATOWEGO

POLSKIEGO  STOWARZYSZENIA  DIABETYKÓW

 w WIELUNIU

Oraz

PREZES  ODDZIAŁU  REJONOWEGO

POLSKIEGO  STOWARZYSZENIA  DIABETYKÓW

 w  WIELUNIU

I

CZŁONEK  ZARZĄDU GŁÓWNEGO

w BYDGOSZCZY

 

 

Z  WIELKIM   ŻALEM  POŻGNALIŚMY  NASZEGO  KOLEGĘ

NA  CMENTAEZU   KOMUNALNYM   w  WIELUNIU

W  DNIU   23  MARCA

 

W  dniu  14   maja   2013  roku     na         Nadzwyczajnym  Walnym  Zebraniu  Sprawozdawczo – Wyborczym  Oddziału  Rejonowego Polskiego  Stowarzyszenia     Diabetyków w Wieluniu Nadzorował  prawidłowość  wyborów  członek  Zarządu Głównego JAN  KRUSZYŃSKI

 

Vice   Prezes   Maląg  Wacława  rozpoczęła zebranie delegatów  i  powitała  członka  Zarządu  Głównego  w Bydgoszczy  Jana  Kruszyńskiego. Vice  Prezes  Wacława  Malag zaproponowała  na  przewodniczącego  zebrania pana Floriana  Farysia , natomiast na  sekretarza  Alinę  Polak. Propozycję zostały przyjęte jednomyślnie .Kolejnym punktem zebrania było stwierdzenie prawomocności zebrania oraz przyjęcie regulaminu obrad i powołanie komisji mandatowej, uchwał i wniosków. Następnie prowadzący zebranie oddał głos Vice  Prezesowi ustępującego Zarządu w celu przedstawienia  referatu sprawozdawczego z minionej kadencji. Po zapoznaniu  się  delegatów  z  referatem  przewodniczący  zebrania  poprosił  o  zabranie  głosu  zastępcy  przewodniczącego  Komisji  Rewizyjnej i przedstawienie  protokołu  z  badania  bilansu i kontroli .  Komisja  Rewizyjna  w  protokole  zwróciła się  do  delegatów  o  udzielenie  absolutorium  ustępującemu  Zarządowi  oceniając  jego  pracę  za  wysoce  użyteczną. Wniosek  został  poddany  pod  głosowanie  i  jednomyślnie  zostało  udzielone absolutorium. Następnym  punktem  zebrania było przyjęcie  uchwały  o  jawnym  wyborze członków  Zarządu, Komisji  Rewizyjnej  i  Sądu  Koleżeńskiego.

 

Delegaci w 30-to osobowej  obsadzie w drugiej  turze wyborów  wybrali  Komisję  Mandatową i  Komisję  Uchwał  i  Wniosków  w  składzie ;                                              Walęcka  Czesława- Przewodnicząca

                                              Grobelczyk  Halina –Członek

 

Następnie podano kandydatów do Zarządu PSD w  liczbie 9  osób , a do Komisji Rewizyjnej 3 osoby.

Do Zarządu wytypowani zostali kandydaci;

1-      Faryś  Florian

2-      Kansy  Władysław

3-      Szynczewski  Bronisław

4-      Ostrowski  Piotr

5-      Walecka  Czesława

6-      Wojciechowski  Karol

7-      Gajdzińska  Krystyna

8-      Włodarczyk  Teresa

9-      Bokało  Ryszard

Do  Komisji  Rewizyjnej wytypowani  zostali  kandydaci;

1-       Marian  Arkadiusz  Rydz

2-       Dwornik  Alina

3-       Grobelczyk  Halina                                                                                                            

                                                                                                               

Do  Zarządu  Oddziału  Rejonowego Polskiego  Stowarzyszenia  Diabetyków  w  Wieluniu

zostali jednomyślnie  wybrani; Florian Faryś, Kansy  Władysław,  Szynczewski Bronisław, Ostrowski  Piotr, Walęcka  Czesława, Wojciechowski  Karol, Gajdzińska  Krystyna, Włodarczyk  Teresa, Bokało  Ryszard.

Do  Komisji  Rewizyjnej  przy  Oddziale  Rejonowym  PSD  w  Wieluniu  zostali  jednomyślnie  wybrani;  Marian  Arkadiusz  Rydz, Dwornik  Alina, Grobelczyk  Halina.

 

Ukonstytuował  się  nowy  Zarząd  Oddziału  Rejonowego  Polskiego  Stowarzyszenia  Diabetyków  w  Wieluniu  w  następującym  składzie;Prezesem  został  Florian  Faryś,      Vice Prezesem Kansy  Władysław, Vice  Prezesem  Szynczewski  Bronisław, Sekretarzem Ostrowski  Piotr, Skarbnikiem została Walęcka  Czesława. Członkami  Zarządu  zostali; Wojciechowski   Karol, Gajdzińska  Krystyna, Włodarczyk  Teresa,  Bokało  Ryszard.

 

Ukonstytuowała się również  Komisja  Rewizyjna  w  składzie; Przewodniczącym  został Marian  Arkadiusz  Rydz, Sekretarzem  została  Dwornik  Alina, Członkiem  Grobelczyk  Halina

Przewodniczący  Komisji  Uchwał i  Wniosków  odczytał  protokół  z  pracy  komisji. Delegaci  jednogłośnie  przyjeli  uchwały. Następnie  zabrał  głos nowo  wybrany  Prezes  dziękując za  zaufanie  jakie  otrzymał  od  delegatów  nowo  wybrany  Zarząd  Oddziału Rejonowego  w  Wieluniu, prosił  o  współpracę  wszystkich  członków  PSD  z  Zarządem obiecując  że  nowy Zarząd  będzie  pełnił  dyżury tak  jak  do  tej  pory t\j

wtorek   w   godz.  10 -  12

czwartek  w  godz 16 -  18

pod adresem Pl. Legionów 1
                                          

 W dniu  16  października 2013 roku.  Zarząd  Koła  Miejsko-Powiatowego  Polskiego Stowarzyszenia Diabetyków  w Wieluniu  zorganizował  obchody  Światowego  Dnia  Walki z Cukrzycą oraz 25-lecia Polskiego Stowarzyszenia  Diabetyków  Koła Miejsko-Powiatowego  w  Wieluniu pod patronatem  Starosty Wielunia  Andrzeja  Stępnia  i Burmistrza  Wielunia  Janusza Antczaka. Przybyli  zaproszeni  goście : przedstawiciel Zarządu  Głównego   PSD  w  Bydgoszczy -  Jan  Kruszyński ,Starosta Wielunia – Andrzej Stępień, Burmistrz Wielunia -  Janusz  Antczak, pani diabetolog – dr . Jolanta  Anek , pani dr . Krystyna  Miśkiewicz,  firmę Jonhson & Jonhson reprezentowała pani Małgorzata  Królicka , Anna  Guzek -  prezes  Klubu  Kwadransowych  Grubasów i  Teresa  Klaczyńska  żona  zmarłego prezesa PSD w Wieluniu.

Pani dr . Jolanta  Anek wygłosiła prelekcję  CUKRZYCA  w  WIEKU  DZIECIĘCYM ,  następnym  punktem  spotkania były odznaczenia  i  wyróżnienia.

Na  wniosek Oddziału  Rejonowego PSD  w  Wieluniu  Kapituła  PSD  i   ITD.  Nadała

Jolancie  Anek Medal  Zwycięstwa  Nad  Cukrzycą

Zarząd Główny  PSD  w  Bydgoszczy  przyznał;

Florianowi  Farysiowi   Złotą  Odznakę  Zasłużony  dla  PSD

Na wniosek  Oddziału  Rejonowego  PSD w  Wieluniu  Złote Odznaki Zasłużony dla  PSD  otrzymali ;

Marianna  Czechowska  Misiak

Krystyna  Miśkiewicz

Zofia  Ochocka

Honorowe Odznaki Zasłużony  dla  PSD  otrzymali ;

Teresa  Włodarczyk

Krystyna  Gajdzińska

Karol  Wojciechowski

Na  wniosek  Oddziału  Rejonowego PSD w  Wieluniu  Zarząd Główny PSD  w  Bydgoszczy przyznał ;  Dyplomy

Staroście -  Andrzejowi  Stępniowi , Burmistrzowi – Januszowi  Antczakowi, Sekretarz  Miasta  Wielunia- Magdalenie Makowskiej  , Małgorzacie  Królickiej , Markowi  Nawrockiemu. Marcinowi  Burchacińskiemu, Annie Guzek, Katarzynie i Robertowi Kostrzewa .

 

Oddział Rejonowy PSD w Wieluniu  przyznał ;

Dyplomy

Januszowi  Kruszyńskiemu ,   Elżbiecie  Szaniec, Teresie  Klaczyńskiej , Wandzie Wabnic ,Mieczysławowi  Łuczakowi  i Tomaszowi  Sztuce.

 

Oddział  Rejonowy PSD  w  Wieluniu  przyznał ; 

Podziękowania

 Władysławowi  Kansy   i  KORONIE – Wieluń.

 

                                                                               Zarząd  Oddziału  Rejonowego  w  Wieluniu

 

             Zarząd  Oddziału Rejonowego  PSD w Wieluniu  organizuje w 2013r. przesiewowe  badanie  poziomu cukru w szkole podstawowej  w  Bieniądzicach

Gmina  Wieluń.