Polskie Stowarzyszenie Diabetyków w Wieluniu  powstało w styczniu 1989 roku. ( Pierwsza nazwa to STWARZYSZENIE  CHORYCH  NA  CUKRZYCĘ ) Inicjatorką  powołania Koła w Wieluniu  była mgr .Czesława Lisek . Pierwsi członkowie Zarządu nowo powstałego Koła to; Prezes – Czesława Lisek , Zofia Adamowska ,Zygmunt Kokociński ,Ryszard Klaczyński  ,Jolanta Widera, Stanisław  Panaszek, Weronika Łyszczasz , Antoni Kasielski , Helena Wilk , Komisja Rewizyjna – Przewodnicząca pani Maria Lesiak. Po  rezygnacji z funkcji  prezesa – pani Czesławy Lisek prezesem został Wojciech Wieczorek który pełnił tę funkcję dwa lata. Po rezygnacji pana Wieczorka prezesem Samodzielnego Koła polskiego Stowarzyszenia Diabetyków został jego zastępca pan Ryszard Klaczyński który pełnił tę funkcję przez trzy kadencję  do 20 marca 2013 r

Po reformie samorządowej Samodzielne koło PSD przekształciło się w Koło Miejsko – Powiatowe w Wieluniu i pod tą nazwą funkcjonuje do dnia dzisiejszego. Przy Zarządzie Miejsko- Powiatowym w Wieluniu działa również Komisja Rewizyjna . Na jej czele stał pan Florian Faryś a członkami byli panowie Edward Kostrzewa  i Włodzimierz Sawer.

 W dniu 06 . 11. 2002r.odbyło się zebranie sprawozdawczo-wyborcze na którym wybrane zostały nowe władze Zarządu Miejsko – Powiatowego PSD w Wieluniu. Prezesem został ponownie wybrany pan Ryszard Klaczyński jego zastępcą pan Edward Nawrocki skarbnikiem pani Zofia Ochocka , sekretarzem pani Jolanta Widera. Natomiast członkami Zarządu pani Chwalimira Ladra , Stanisław Panaszek ,Tadeusz Cytarzyński , Marian Stępień. Powołana została Komisja Rewizyjna w skład której weszli panowie Edward Kostrzewa ,Włodzimierz Sawer , Mieczysław Derkacz . Jako delegaci Zarządu Miejsko – Powiatowego w Wieluniu na zjazd wojewódzki do Łodzi wybrani zostali Ryszard Klaczyński , Edward Nawrocki ,Zofia Ochocka i Stanisław Panaszek.


 Dnia 09 kwietnia 2003r. zostało powołane Koło Polskiego Stowarzyszenia Diabetyków w Paszce .

 Prezesem Koła został wybrany pan Alojzy Modrok, koło jest w strukturach organizacyjnych Oddziału Miejsko – Powiatowego PSD w Wieluniu 

 

W dniu 15.10.2003r. została zorganizowana wycieczka do Kalisza i Lichenia.  Dwa razy w roku organizowane  były spotkania edukacyjne. Prelekcje prowadzone były przez wybitnych specjalistów z dziedziny diabetologii.  Celem tych spotkań jest uświadomienie ludziom chorym i członkom ich rodzin czym jest cukrzyca i do jakich powikłań może doprowadzić gdy nie jest właściwie leczona .

W dniu 21.10.2003r.odbyła się uroczystość 15-lecia Koła Polskiego Stowarzyszenia Diabetyków w Wieluniu, uroczystości udział wzięły władze samorządowe na czele ze Starostą Mieczysławem Łuczakiem oraz Burmistrzem panem Mieczysławem Majchrem Starosta   i Burmistrz wskazali na wielki wkład pracy włożony przez Stowarzyszenie w profilaktykę  zdrowotną mieszkańców Ziemi Wieluńskiej .Prezes Koła Ryszard Klaczyński został wyróżniony za wieloletnią pracę przez pana Starostę Mieczysława Łuczaka  pucharem. 

 


Dnia 12 kwietnia 2004r odbyło się kolejne szkolenie dla wieluńskich diabetyków, którego tematem było leczenie cukrzycy przy pomocy pomp insulinowych oraz celowość monitoringu glikemii.

W związku z Ogólnopolską Kampanią Walki z Cukrzycą Zarząd Koła PSD w Wieluniu podjął decyzję o przystąpieniu od dnia 01września 2004r.do uczestnictwa w kampanii i bezpłatnym wykonywaniu badań poziomu cukru we krwi, którego celem jest wczesne wykrycie cukrzycy i podjęcie leczenia. 

W dniu 27.10.2004r.odbyły się w Wieluniu obchody Światowego Dnia Walki z Cukrzycą tematem wiodącym było prawidłowe żywienie w leczeniu cukrzycy ,prelekcję wygłosiła mgr. Jolanta Krzyżanowska z Instytutu Centrum Zdrowia Matki Polki w Łodzi. Prezes Klaczyński uhonorował pamiątkowymi statuetkami przedstawicieli firm jak Haldex, Abbot,Novo Nordisk i Roche które od wielu lat wspomagały Stowarzyszenie w jego działalności.  Tematem kolejnego szkolenia które odbyło się 20.04.2005r.były powikłania naczyniowe w cukrzycy o których mówił pan dr. Janusz Patryn.


W dniu 06 lipca 2005 roku zostaje powołane Koło Polskiego Stowarzyszenia Diabetyków w Łyskorni .

Prezesem Koła został wybrany Zygmunt Nowak, koło jest kolejnym ogniwem w strukturach organizacyjnych Oddziału Miejsko – Powiatowego PSD w Wieluniu.

W dniu 25.10.2005r.kolejne obchody Światowego Dnia Walki z Cukrzycą w których uczestniczył Starosta pan Andrzej Stępień oraz pan Burmistrz Mieczysław Majcher. Tematem wykładu były powikłania wzroku – retinopatia. To powikłanie przybliżył słuchaczom dr. Itd. .Krzysztof Dzięgielewski.

 


Dnia 26 kwietnia 2006r. odbyło się szkolenie którego tematem było zastosowanie dermo kosmetyków profilaktyce powikłań dotyczących skóry. W tym roku obchody Światowego  Dnia Walki z Cukrzycą odbyły się 24 października 2006r. Hasłem tegorocznych obchodów ustanowionym przez IDF było „Rok 2006 rokiem opieki diabetologicznej” .W 2007r. szkolenie odbyło się 14 kwietnia i tematem było racjonalne żywienie w leczeniu cukrzycy. Prelegentami byli pani dr. Marianna Czechowska Misiak lekarz diabetolog i mgr. Jolanta Krzyżanowska  dietetyk.


Dnia 08 listopada 2007r. odbyły się w Oddziale Miejsko-Powiatowym Polskiego Stowarzyszenia Diabetyków w Wieluniu obchody Światowego Dnia walki z Cukrzycą w spotkaniu już tradycyjnie uczestniczyły władze samorządowe oraz zaproszeni goście z Sieradza, Piotrkowa, Łodzi , Radomska, Zduńskiej Woli oraz podległych Kół Praszki i Łyskorni.  Kolejne spotkanie integracyjno – edukacyjne odbyło się 09 kwietnia 2008r. którego tematem była polineuropatia powikłanie układu nerwowego występujące w źle leczonej cukrzycy. Informacje o tym schorzeniu przekazała słuchaczom pani dr. Jolanta Anek lekarz diabetolog.


 W dniu 07 lipca 2008r.  zostaje powołane z inicjatywy prezesa Ryszarda Klaczyńskiego Koło Miejsko – Powiatowe PSD w Pajęcznie.

 Prezesem Koła w Pajęcznie zostaje Karol Wojciechowski. Koło pozostaje w strukturach organizacyjnych Oddziału Miejsko – Powiatowego PSD w Wieluniu.

 

W dniu 22 października 2008r.odbyła się uroczystość obchodów Światowego Dnia Walki z  Cukrzycą  połączona z obchodami 20-lecia istnienia Koła PSD na Ziemi Wieluńskiej.

W uroczystości wzięły udział władze samorządowe z panem Starostą Andrzejem Stępniem na czele .Spotkanie miało charakter integracyjno-edukacyjny, tematem wiodącym była nefropatia jako jedno z powikłań. Prelekcję wygłosił dr. Adam Pełka nefrolog szef wieluńskiej stacji dializ.   

Na początku września 2008roku na wniosek  Zarządu Oddziału Miejsko –Powiatowego PSD w Wieluniu  Zarząd Główny Polskiego Stowarzyszenia Diabetyków w Bydgoszczy powołuje  Oddział Rejonowy PSD w Wieluniu w skład którego wchodzą Koła w Wieluniu, Łyskorni, Pajęcznie i Praszce.


Dnia 07 maja 2009r odbyło się zebranie sprawozdawczo- wyborcze  w Oddziale  Rejonowym Polskiego Stowarzyszenia Diabetyków w Wieluniu na którym wybrano nowe władze  oddziału . Prezesem został wybrany  ponownie  Ryszard Klaczyński jego zastępcą Edward Nawrocki  skarbnikiem Zofia Ochocka sekretarzem Alina Polak. Członkami Zarządu zostali Jolanta Widera, Krystyna Gajdzińska, Wacława Malag, Teresa Włodarczyk, Karol Wojciechowski. Komisja Rewizyjna Kostrzewa Edward-Przewodniczący, Derkacz Mieczysław W-ce – Przewodiczący , Płuciennik Zbigniew – Sekretarz. Sąd Koleżeński   Faryś Florian – Przewodniczący , Dwornik Alina – Sekretarz , Kokot Stanisław – Członek.  Delegatem na Zjazd Krajowy w Bydgoszczy został jednogłośnie wybrany Ryszard Klaczynski –Prezes PSD w Wieluniu. 

Prezes Ryszard Klaczyński poinformował zebranych o zadaniach jakie przyjął Zarząd na nową kadencję.Kończąc swoje wystąpienie prezes podziękował delegatom za zaufanie obiecując że nikt nie może odejść ze Stowarzyszenia nie uzyskując pomocy.


 W dniu 21 kwietnia 2010r. Oddział Rejonowy Polskiego Stowarzyszenia Diabetyków w Wieluniu zorganizował spotkanie integracyjno-edukacyjne dla osób chorych na cukrzycę . Szkolenie  odbyło  się w Sali  Konferencyjnej  Urzędu Miasta w Wieluniu plac Kazimierza Wielkiego  2. Tematem wiodącym spotkania była cukrzyca i jej powikłania oraz racjonalne żywienie w leczeniu cukrzycy. Głównym prelegentem była pani dr.  Jolanta  Anek – diabetolog. W spotkaniu również  uczestniczyły dr  Marianna Czchowska Misiak oraz dr Krystyna Miśkiewicz. Prezes Ryszard Klaczyński przedstawił zebranym sprawozdawczość finansowo-księgową za miniony 2009rok. Prezes Ryszard Klaczyński poinformował zebranych że tegoroczne Centralne obchody Światowego Dnia Walki z Cukrzycą odbędą się w tym roku w Częstochowie i połączone będą z pielgrzymką diabetyków.

 

W dniu 27.10. 2010 roku odbyły się w Wieluniu obchody Światowego  Dnia  Walki  z Cukrzycą .   Wiodącym tematem  było  prawidłowe  żywienie  w leczeniu cukrzycy. Prezes Ryszard Klaczyński przedstawił informacje dotyczącą możliwości otrzymania dotacji z Unii Europejskiej na założenie Ośrodka Szkolenia Internetowego w ramach walki z wykluczeniem cyfrowym .  Program   polegałby  na  wyposażeniu  Oddziałów  i  Kół  PSD  w  sprzęt   komputerowy  i  podłączenie  do  sieci  internetowej.  Połączenie takie jest opłacane ze środków Unijnych   przez  trzy  lata,  a  po  tym  okresie  nternet  trzeba  samemu sobie opłacać, natomiast  sprzęt  pozostawiony  jest  do  dyspozycji  Oddziału .


W dniu 27 kwietnia 2011roku Oddział Rejonowy Polskiego Stowarzyszenia Diabetyków w Wieluniu  zorganizował    spotkanie integracyjno – edukacyjne  dla osób chorych  na  cukrzycę  szkolenie odbyło  się w Sali Konferencyjnej  Urzędu  Miasta w Wieluniu  plac  Kazimierza  Wielkiego   2    Prelekcję  na  temat  cukrzycy  i  iniekcji   insuliny  wygłosiła  pani dr  Jolanta Anek.  Prezes  Ryszard Klaczyński  przedstawił  zebranym  sprawozdanie  finansowo-księgowe   za  miniony 2010rok.


W  dniu  07 maja 2012roku Oddział  Rejonowy Polskiego Stowarzyszenia Diabetyków  w  Wieluniu zorganizował  spotkanie edukacyjne dla członków PSD  w  Wieluniu w  Sali  Konferencyjnej Urzędu Miasta  plac. Kazimierza  Wielkiego  2. Na spotkaniu był  Janusz  Antczak – Burmistrz  Wielunia  i  Starosta  Andrzej  Stępień . Prelekcję  wygłosiła  Marianna  Czchowska  Misiak  tematem  była  nefropatia  jako  jedno  z  powikłań cukrzycowych. Prezes Ryszard Klaczyński  przedstawił uczestnikom spotkania  sprawozdanie   finansowo-księgowe za  miniony  2011rok.

 

W  dniu 13 listopad  2012roku Oddział Rejonowy Polskiego Stowarzyszenia Diabetyków  w Wieluniu  zorganizował   obchody Światowego  Dnia  Walki  z  Cukrzycą   w spotkaniu  uczestniczyli  Burmistrz  Wielunia  Janusz  Antczak  pani dr  Miśkiewicz  Krystyna oraz  pani  dr  Jolanta  Anek, która  wygłosiła  prelekcję    różne powikłania  przy  źle  leczonej cukrzycy. Prezes  Ryszard Klaczyński   podziękował  przybyłym  gościom  za zaszczycenie  swoją  obecnością   na spotkaniu  ludzi  chorych  na  cukrzycę . Na tym  zakończono spotkanie .       


                                                                                      

W  DNIU  20  MARCA  2013  ROKU  PO  CIĘŻKIEJ

 CHOROBIE   ZMARŁ

RYSZAR   KLACZYŃSKI 

PREZES  KOŁA  MIEJSKO- POWIATOWEGO

POLSKIEGO  STOWARZYSZENIA  DIABETYKÓW

 w WIELUNIU

Oraz

PREZES  ODDZIAŁU  REJONOWEGO

POLSKIEGO  STOWARZYSZENIA  DIABETYKÓW

 w  WIELUNIU

I

CZŁONEK  ZARZĄDU GŁÓWNEGO

w BYDGOSZCZY

 

 

Z  WIELKIM   ŻALEM  POŻGNALIŚMY  NASZEGO  KOLEGĘ

NA  CMENTAEZU   KOMUNALNYM   w  WIELUNIU

W  DNIU   23  MARCA

 

W  dniu  14   maja   2013  roku     na         Nadzwyczajnym  Walnym  Zebraniu  Sprawozdawczo – Wyborczym  Oddziału  Rejonowego Polskiego  Stowarzyszenia     Diabetyków w Wieluniu Nadzorował  prawidłowość  wyborów  członek  Zarządu Głównego JAN  KRUSZYŃSKI

 

Vice   Prezes   Maląg  Wacława  rozpoczęła zebranie delegatów  i  powitała  członka  Zarządu  Głównego  w Bydgoszczy  Jana  Kruszyńskiego. Vice  Prezes  Wacława  Malag zaproponowała  na  przewodniczącego  zebrania pana Floriana  Farysia , natomiast na  sekretarza  Alinę  Polak. Propozycję zostały przyjęte jednomyślnie .Kolejnym punktem zebrania było stwierdzenie prawomocności zebrania oraz przyjęcie regulaminu obrad i powołanie komisji mandatowej, uchwał i wniosków. Następnie prowadzący zebranie oddał głos Vice  Prezesowi ustępującego Zarządu w celu przedstawienia  referatu sprawozdawczego z minionej kadencji. Po zapoznaniu  się  delegatów  z  referatem  przewodniczący  zebrania  poprosił  o  zabranie  głosu  zastępcy  przewodniczącego  Komisji  Rewizyjnej i przedstawienie  protokołu  z  badania  bilansu i kontroli .  Komisja  Rewizyjna  w  protokole  zwróciła się  do  delegatów  o  udzielenie  absolutorium  ustępującemu  Zarządowi  oceniając  jego  pracę  za  wysoce  użyteczną. Wniosek  został  poddany  pod  głosowanie  i  jednomyślnie  zostało  udzielone absolutorium. Następnym  punktem  zebrania było przyjęcie  uchwały  o  jawnym  wyborze członków  Zarządu, Komisji  Rewizyjnej  i  Sądu  Koleżeńskiego.

 

Delegaci w 30-to osobowej  obsadzie w drugiej  turze wyborów  wybrali  Komisję  Mandatową i  Komisję  Uchwał  i  Wniosków  w  składzie ;                                              Walęcka  Czesława- Przewodnicząca

                                              Grobelczyk  Halina –Członek

 

Następnie podano kandydatów do Zarządu PSD w  liczbie 9  osób , a do Komisji Rewizyjnej 3 osoby.

Do Zarządu wytypowani zostali kandydaci;

1-      Faryś  Florian

2-      Kansy  Władysław

3-      Szynczewski  Bronisław

4-      Ostrowski  Piotr

5-      Walecka  Czesława

6-      Wojciechowski  Karol

7-      Gajdzińska  Krystyna

8-      Włodarczyk  Teresa

9-      Bokało  Ryszard

Do  Komisji  Rewizyjnej wytypowani  zostali  kandydaci;

1-       Marian  Arkadiusz  Rydz

2-       Dwornik  Alina

3-       Grobelczyk  Halina                                                                                                            

                                                                                                               

Do  Zarządu  Oddziału  Rejonowego Polskiego  Stowarzyszenia  Diabetyków  w  Wieluniu

zostali jednomyślnie  wybrani; Florian Faryś, Kansy  Władysław,  Szynczewski Bronisław, Ostrowski  Piotr, Walęcka  Czesława, Wojciechowski  Karol, Gajdzińska  Krystyna, Włodarczyk  Teresa, Bokało  Ryszard.

Do  Komisji  Rewizyjnej  przy  Oddziale  Rejonowym  PSD  w  Wieluniu  zostali  jednomyślnie  wybrani;  Marian  Arkadiusz  Rydz, Dwornik  Alina, Grobelczyk  Halina.

 

Ukonstytuował  się  nowy  Zarząd  Oddziału  Rejonowego  Polskiego  Stowarzyszenia  Diabetyków  w  Wieluniu  w  następującym  składzie;Prezesem  został  Florian  Faryś,      Vice Prezesem Kansy  Władysław, Vice  Prezesem  Szynczewski  Bronisław, Sekretarzem Ostrowski  Piotr, Skarbnikiem została Walęcka  Czesława. Członkami  Zarządu  zostali; Wojciechowski   Karol, Gajdzińska  Krystyna, Włodarczyk  Teresa,  Bokało  Ryszard.

 

Ukonstytuowała się również  Komisja  Rewizyjna  w  składzie; Przewodniczącym  został Marian  Arkadiusz  Rydz, Sekretarzem  została  Dwornik  Alina, Członkiem  Grobelczyk  Halina

Przewodniczący  Komisji  Uchwał i  Wniosków  odczytał  protokół  z  pracy  komisji. Delegaci  jednogłośnie  przyjeli  uchwały. Następnie  zabrał  głos nowo  wybrany  Prezes  dziękując za  zaufanie  jakie  otrzymał  od  delegatów  nowo  wybrany  Zarząd  Oddziału Rejonowego  w  Wieluniu, prosił  o  współpracę  wszystkich  członków  PSD  z  Zarządem obiecując  że  nowy Zarząd  będzie  pełnił  dyżury tak  jak  do  tej  pory t\j

wtorek   w   godz.  10 -  12

czwartek  w  godz 16 -  18

pod adresem Pl. Legionów 1
                                          

 W dniu  16  października 2013 roku.  Zarząd  Koła  Miejsko-Powiatowego  Polskiego Stowarzyszenia Diabetyków  w Wieluniu  zorganizował  obchody  Światowego  Dnia  Walki z Cukrzycą oraz 25-lecia Polskiego Stowarzyszenia  Diabetyków  Koła Miejsko-Powiatowego  w  Wieluniu pod patronatem  Starosty Wielunia  Andrzeja  Stępnia  i Burmistrza  Wielunia  Janusza Antczaka. Przybyli  zaproszeni  goście : przedstawiciel Zarządu  Głównego   PSD  w  Bydgoszczy -  Jan  Kruszyński ,Starosta Wielunia – Andrzej Stępień, Burmistrz Wielunia -  Janusz  Antczak, pani diabetolog – dr . Jolanta  Anek , pani dr . Krystyna  Miśkiewicz,  firmę Jonhson & Jonhson reprezentowała pani Małgorzata  Królicka , Anna  Guzek -  prezes  Klubu  Kwadransowych  Grubasów i  Teresa  Klaczyńska  żona  zmarłego prezesa PSD w Wieluniu.

Pani dr . Jolanta  Anek wygłosiła prelekcję  CUKRZYCA  w  WIEKU  DZIECIĘCYM ,  następnym  punktem  spotkania były odznaczenia  i  wyróżnienia.

Na  wniosek Oddziału  Rejonowego PSD  w  Wieluniu  Kapituła  PSD  i   ITD.  Nadała

Jolancie  Anek Medal  Zwycięstwa  Nad  Cukrzycą

Zarząd Główny  PSD  w  Bydgoszczy  przyznał;

Florianowi  Farysiowi   Złotą  Odznakę  Zasłużony  dla  PSD

Na wniosek  Oddziału  Rejonowego  PSD w  Wieluniu  Złote Odznaki Zasłużony dla  PSD  otrzymali ;

Marianna  Czechowska  Misiak

Krystyna  Miśkiewicz

Zofia  Ochocka

Honorowe Odznaki Zasłużony  dla  PSD  otrzymali ;

Teresa  Włodarczyk

Krystyna  Gajdzińska

Karol  Wojciechowski

Na  wniosek  Oddziału  Rejonowego PSD w  Wieluniu  Zarząd Główny PSD  w  Bydgoszczy przyznał ;  Dyplomy

Staroście -  Andrzejowi  Stępniowi , Burmistrzowi – Januszowi  Antczakowi, Sekretarz  Miasta  Wielunia- Magdalenie Makowskiej  , Małgorzacie  Królickiej , Markowi  Nawrockiemu. Marcinowi  Burchacińskiemu, Annie Guzek, Katarzynie i Robertowi Kostrzewa .

 

Oddział Rejonowy PSD w Wieluniu  przyznał ;

Dyplomy

Januszowi  Kruszyńskiemu ,   Elżbiecie  Szaniec, Teresie  Klaczyńskiej , Wandzie Wabnic ,Mieczysławowi  Łuczakowi  i Tomaszowi  Sztuce.

 

Oddział  Rejonowy PSD  w  Wieluniu  przyznał ; 

Podziękowania

 Władysławowi  Kansy   i  KORONIE – Wieluń.

 

                                                                               Zarząd  Oddziału  Rejonowego  w  Wieluniu

 

             Zarząd  Oddziału Rejonowego  PSD w Wieluniu  organizuje w 2013r. przesiewowe  badanie  poziomu cukru w szkole podstawowej  w  Bieniądzicach

Gmina  Wieluń.


Natomiast  w dniu 04.02.2014r.      zarząd  PSD w Wieluniu  przeprowadza badanie  w  Gminie  Pątnów  w klasach  pierwszych  gimnazjalnych   tj. gimnazjum w Pątnowie, gimnazjum w Dzietrznikach, gimnazjum w Załęczu Małym .

Na  100 przebadanych  dzieci  w Gminie Pątnów jedno  dziecko  miało podwyższony   poziom  cukru, do domu otrzymało gleukometr  gratis i instrukcje  jak  postępować  dalej.

 

W dniu 18.02.2014r.  zarząd  PSD w Wieluniu  przeprowadza  badanie  w Gminie  Ostrówek  w klasach  pierwszych  gimnazjalnych  tj.  gimnazjum w Ostrówku .

Na  40  przebadanych  dzieci w  Gminie  Ostrówek  jedno  dziecko  miało  podwyższony  poziom  cukru , do  domu  też  otrzymało  gleukometr  gratis i  instrukcje  jak  postępować  dalej.

                                                                       

W dniu 01.04.2014r. Oddział Rejonowy Polskiego Stowarzyszenia Diabetyków w Wieluniu  zorganizował  spotkanie integracyjno-edukacyjne dla osób chorych na  cukrzycę. Szkolenie  odbyło  się  w Sali  Konferencyjnej  Urzędu  Miasta  w Wieluniu  pl. Kazimierza Wielkiego 2. Tematem  wiodącym  spotkania  było nowoczesne  leczenie  cukrzycy .Głównym  prelegentem  była  pani  dr. Jolanta  Anek – diabetolog. W spotkaniu  również  uczestniczyła  dr. Krystyna  Miśkiewicz, oraz sekretarz  Miasta  Wielunia  pani  Magdalena  Majkowska   i  sekretarz   Starostwa  w Wieluniu  pan  Andrzej  Chowis .

Prezes Florian Faryś przedstawił  zebranym  sprawozdawczość  finansowo-księgową  za  miniony  2013rok  oraz  przedstawił  trudną sytuację  finansową  związaną z wynajmowanym  lokalem od Urzędu Miasta za który  jesteśmy  zmuszani  do  zapłaty  za  czynsz.  

                                                                  

Od  06.05.2014r.      POLSKIE  STOWARZYSZENIE  DIABETYKÓW  w  Wieluniu    posiada  nową  siedzibę  przy  SPÓŁDZIELCZYM  DOMU  KULTURY  w  Wieluniu  na  oś.  im.  Kardynała  Stefana  Wyszyńskiego 41

 

Nowe   pomieszczenie  posiadamy  dzięki  Zarządowi  Spółdzielni  Mieszkaniowej  w Wieluniu  panu  prezesowi - Robercie  Kaij  oraz  kierowniczce  Spółdzielczego  Domu  Kultury  pani - Ewie  Łuczak  za które  serdecznie  dziękujemy,  za  tak  szybką  pomoc  panu  Robertowi  i  pani  Ewie  w  imieniu  wszystkich  diabetyków  zarząd  PSD  w  Wieluniu  składa  serdeczne  podziękowanie .

 

Pełnienie  dyżurów  nie  zmieniło  się  we  wtorki  od  godz. 1000 -  1200  i  w czwartki  od  godz.  1600 -  1800

       

W  dniu 25  listopada 2014 roku  Oddział  Rejonowy  Polskiego  Stowarzyszenia  Diabetyków  w Wieluniu  zorganizował  obchody  Światowego Dnia  Walki  z Cukrzycą . W  spotkaniu  uczestniczyli  Pan  Starosta  pow.  Wieluńskiego  Andrzej  Stępień,  Pan  sekretarz  pow. Wieluńskiego Andrzej  Chowis ,  Pan  Burmistrz  Wielunia  Janusz  Antczak, , Pani  sekretarz  miasta  Wielunia  Magdalena  Majkowska , Panią  dr . Jolanta  Anek – Diabetolog ,  Pani dr . Krystyna  Miśkiewicz , Pan  Jerzy  Grzesiak – przedstawiciel  firmy  GMATE

( glukometry ) , Pani  Barbara  Strzępka  - przedstawiciel  firmy  ( budynie  i kiśle ), przedstawiciele  Kół  PSD  w  Pajęcznie , w  Praszce , w Skomlinie.

 

Pani  dr.  Jolanta  Anek  poprowadziła  prelekcję  na  temat  Neuropatia  Cukrzycowa  - powikłania  przy  cukrzycy.

 

Przedstawiciele  poszczególnych  firm  przedstawili  swoje  produkty , które  mogą  pomóc  w  naszej  chorobie.

 

Prezes  PSD w  Wieluniu  Florian  Faryś  w imieniu  zarządu  PSD  w Wieluniu  i  wszystkich  członków  Stowarzyszenia  złożył  na  ręce  prezesa  Spółdzielni  Mieszkaniowej  w  Wieluniu  Roberta  Kaji  oraz  Ewy  Łuczak  kierowniczki  Domu  Kultury   przy  Spółdzielni Mieszkaniowej  w Wieluniu  za tak  szybką  pomoc  w  udostępnieniu  nam  nowego  pomieszczenia  dla  naszego  Stowarzyszenia  serdeczne  podziękowanie.

 

Zarząd  PSD  w  Wieluniu  składa  podziękowanie  Burmistrzowi  Wielunia  Januszowi  Antczakowi  za  umorzenie  długu  za  nie  zapłacony  czynsz.


     W  dniu  16. 04. 2015 roku   Oddział  Rejonowy  Polskiego  Stowarzyszenia  Diabetyków  w  Wieluniu  zorganizował  spotkanie  integracyjno – edukacyjne  dla osób  chorych  na cukrzycę.  Szkolenie  odbyło  się  w Sali  Konferencyjnej  Urzędu  Miasta  w  Wieluniu  pl.  Kazimierza  Wielkiego 2.

W  spotkaniu  wzięli  udział   starosta  pow.  Wieluńskiego  Pan   Andrzej  Stępień , sekretarz   pow.  Wieluńskiego  Pan  Andrzej  Chowis , Burmistrz  Wielunia  Pan  Paweł  Okrasa ,  Pani  dr.  Jolanta  Anek – diabetolog , która  wygłosiła  prelekcję  na  temat  Stopy  Cukrzycowej  i  jej  bolesne  powikłania .

 

Prezes  PSD w Wieluniu  przedstawił  zebranym  sprawozdanie  finansowo - księgowe  za rok  2014 .

   

                  W  dniu 03. 11.2015 roku  odbyło  się  zebranie

 sprawozdawczo – wyborcze   w  Oddziale  Rejonowego  Polskiego Stowarzyszenia  Diabetyków  w  Wieluniu  na  którym  wybrano  nowe  władze   oddziału .

 Prezesem  został  ponownie  wybrany  Florian  Faryś  jego zastępcą  Bogdan  Szynczewski , sekretarzem  został  Jan  Widera ,  skarbnikiem  została  Jolanta  Drygała.

Członkami  Stowarzyszenia  zostali :     

   Piotr  Ostrowski , Karol  Wojciechowski , Krystyna  Gajdzińska , Teresa  Włodarczyk ,  Ryszard  Bokało .

 

Komisja  Rewizyjna  ukonstytuowała  się  następująco :

  Przewodniczący -  Marian  Arkadiusz  Rydz

  Sekretarz  - Alina  Dwornik

  Członek   -  Halina  Grobelczyk.                                    

 

Pani  dr .  Jolanta  Anek  wygłosiła  prelekcję  -  tematem  była  dieta , zapotrzebowanie  energetyczne,  wymienniki  węglowodanowe .


W  dniu  07.04.2016roku  Oddział  Rejonowy  Polskiego  Stowarzyszenia  Diabetyków  w  Wieluniu  organizuje  spotkanie  integracyjno – edukacyjne  na  którym   gościem  jest  Szef  Gabinetu Politycznego  przy  Ministrze  Zdrowia  Pan  Tomasz  Matynia . Pan  Tomasz  Matynia  jest  członkiem  naszego   stowarzyszenia   PSD  w  Wieluniu  przyjmował  Go  do  naszych  szeregów  były  prezes  Pan  Ryszard  Klaczyński .

Wywiad  z  Szefem  Gabinetu   Politycznego  Panem  Tomaszem  Matynią  przeprowadziła  redaktor  Radia  Ziemi  Wieluńskiej  Pani  Alina   Frejusz  , można  przeczytać  na  stronie  internetowej   radia  ZW.  >> TUTAJ<<

Wywiad  z  Szefem  Gabinetu  Politycznego  Panem  Tomaszem  Matynią  oraz  pobyt  na  spotkaniu  Diabetyków  przeprowadził   redaktor   TVK  w Wieluniu   Piotr  Zięba  zdjęcia wykonał  Krzysztof  Pietrzak. >>WYWIAD<<    >>ZDJĘCIA<<

Całe wywiady są  na  naszej stronie internetowej  psd.wielun.pl

Prelekcję  na temat  Stopy  Cukrzycowej  poprowadziła  Pani  dr . Jolanta  Anek.

 

            Prezes  PSD  w  Wieluniu   Florian  Faryś   przedstawił  sprawozdanie  finansowo -  księgowe  za  rok  2015.

 

W  dniu08.04.2016roku  na zaproszenie  Elżbiety  Stępień  dyrektora Szkoły  Podstawowej  w  skrzynnie  pow.  Wieluń  zarząd  PSD  w  Wieluniu  zorganizował  przesiewowe  badanie  poziomu we  krwi  dla całej szkoły  wraz  z  nauczycielami.

Po  badaniu dzieci  przedstawiły spektakl  na  temat  zdrowego  odżywiania.

Zdięcia  i  Video  z  tego  spotkania  sa  na  naszej  Galerii.

 
W  dniu  17.04.2016 roku  dr.  Cezary  Grabczak - okulista  w  CENTRUM  OKULISTYCZNYM   ROSA  ALBA   w   Wieluniu  ul.  Joanny Żubr 30  przeprowadził  bezpłatne  przesiewowe  badanie  wzroku .  Na  16-cie osób  przebadanych  z  naszego  Oddziału  PSD  w  Wieluniu  4-ry  osoby  dostały  skierowania  na  dodatkowe  badania  do  KLINIKI   OKULISTYCZNEJ  JASNE  BŁONIA  ul. Rojna  90  w  Łodzi.

Zdięcia z  tego  badania  są  na  naszej  Galerii.

  

W  dniu  15.05.2016 roku   na  zaproszenie  prezesa  Romana  Furmana   - STOWARZYSZENIA  ZIEMI  SKOMLIŃSKIEJ

oraz  GMINNEGO  OŚRODKA  KULTURY  i   SPORTU   w  Skomlinie  na  FESTYNIE  REKREACYJNYM   będziemy  przesiewowo  badać   poziom  cukru  we  krwi.  

 

W  dniu  10.06.2016 roku  zarząd  PSD  w  Wieluniu  organizuje  wyjazd  na  jubileuszową  XXV – tą  Ogólnopolską  Pielgrzymkę  Diabetyków  do  Częstochowy .

  Dnia  10.06. 2016r program przedstawia  się  następująco ;

      800   -zbiórka  i  rejestracja    

    1045   - uroczysty  przemarsz

    1050  – powitanie  pielgrzymów

    1100  - msza  św.

    1300 – edukacja diabetologiczna  w  sali  o. Kordeckiego

    1400 – droga  krzyżowa  

  Dnia  11.06.2016r  program  przedstawia  się  następująco ;

 W  AKADEMII  POLONIJNEJ  ul. Pułaskiego 4/6  Aula Główna Budynek A

    0900 – 1400 -  wystawa  firm farmaceutycznych  oraz  badania  profilaktyczne

   1000 – 1050  - uroczysta  gala z  okazji  35-lecja PSD

   1050 -  1110 - występ  artystyczny

   1110 -  1130  - wykład  inauguracyjny : „Wspaniałe, prawdziwe życie z pompą” 

                     - Dorota  Kośmicka  Gacke, producentka  telewizyjna

   1130 – 1150 – „Cukrzyca – nowoczesne  terapie –dr. Tomasz  Szczepanik,

            ordynator  oddziału  diabetologicznego  szpitala  w  Dąbrowie  Górniczej

   1150 -  1220  -  przerwa  kawowa

   1220 -  1240 – „ Eliksir  młodości – stare  marzenie  w  nowej  odsłonie – dr.

                            Maria  Klain

   1240 – 1300 – „Cukrzyca a narząd wzroku”  - prf.  dr. hab. n. med. Andrzej 

                             Stankiewicz

   1300 -  1400 -  pozostałe  wykłady

 

W  dniu 17.07. 2016 roku dr.  Cezary  Grabczak - okulista  w     CENTRUM  OKULISTYCZNYM  ROSA ALBA  Wieluń  ul. Joanny  Żubr  30  przeprowadził  przesiewowe  bezpłatnie  badanie  wzroku  na  16 osób przebadanych  cukrzyków  z  naszego  stowarzyszenia  4 osoby  dostały  skierowania  na  dodatkowe  badania  specjalistyczne  do  kliniki  okulistycznej  JASNE  BŁONIA  ul. Rojna 90  w  Łodzi. 

 

Światowy Dzień Walki z Cukrzycą

W Wieluniu

 

17 Listopada 2016 rokuna Światowy Dzień Walki z Cukrzycą do Wielunia przyjechali Wojewoda Łódzki Pan Zbigniew Rau, oraz Szef Biura Politycznego przy Ministrze Zdrowia  Pan Tomasz Matynia. Zaszczycili  nasze spotkanie  Starosta Pow. Wieluńskiego Pan Andrzej  Stępień, Pan Burmistrz Wielunia Paweł Okrasa, Pan Sekretarz Pow. Wieluńskiego Andrzej Chowis,Pani Sekretarz MiastaMagdalenaMajkowska.Pan TomaszMatynia Dyrektor Biura przy  Ministrze  zdrowia  przedstawił dość obszernie informacje dotyczące nas chorych na cukrzycę, że powstał program do walki z stopą cukrzycową ,przedstawił listę leków darmowych dla seniorów. Między  innymi  będą refundowane leki doustne jak i też niektóre insuliny anologowe.

Pani dr . Jolanta Anek – diabetolog  poprowadziła prelekcję na temat kwasicy ketonowo cukrzycowej z bardzo szczególnym zainteresowaniem przez słuchaczy.

Pani dr . Jolanta Anek – diabetolog przedstawiła , że pacjentów w poradni diabetologicznej lawinowo przybywa,  około 1500 pacjentów jest zarejestrowanych , a kontrakt z NFZ od siedmiu lat jest ten sam. Poruszono także inne problemy służby zdrowia, wypełnianie papierów – dokumentacji w której toną m.in. lekarze rodzinni i diabetolodzy.

Wojewoda Łódzki Zbigniew Rau – powiedział że jest to gospodarska wizyta , i z ciekawości obywatelskiej rozwojem gospodarczym miasta Wielunia, oraz że jest bardzo mocno związany  z ziemią wieluńską przez korzenie rodzinne ze strony babci i mamy.

Na zakończenie spotkania w uroczystej atmosferze Wojewoda Łódzki  Pan Zbigniew Rauz Postanowienia Prezydenta Rzeczypospolitej Pospolitej na wniosek Ministra Zdrowia za zasługi dla ochrony zdrowia , za działalność na rzecz osób potrzebujących pomocy oraz wsparcia , odznaczył  Brązowym Krzyżem Zasługi  prezesa Polskiego Stowarzyszenia Diabetyków w Wieluniu Floriana Andrzeja Faryś .

                                                            


W  dniu 04.06.2017 roku  na spotkaniu szkoleniowo – integracyjnym w Spółdzielczym Domu Kultury przy Spółdzielni Mieszkaniowej os. Kardynała Stefana Wyszyńskiego 41 przybyli przedstawiciele Władz Powiatu Wieluńskiego i Miasta  Wielunia .                                                                         

Komisja Rewizyjna przedstawiła wynik finansowy za 2016r.

Okulista Pan dr. Cezary Grabczak przedstawił terminy badań przesiewowych dla cukrzyków bez płatnie.

Pani dr. Jolanta Anek udzielając społecznie wykładu na temat – otyłość i podstawy odżywiania.

Organizowany jest wyjazd do Częstochowy na XXVI Ogólnopolską Pielgrzymkę Diabetyków dnia 09.06.2017r.

 

W dniu 09.11.2017 roku  szkolenie diabetyków na którym byli przedstawiciele  Starostwa i Burmistrza Wielunia.

Prelekcja Pani dr. Jolanta Anek dotyczyła – zaburzenia erekcji u mężczyzn z cukrzycą .

Na tym spotkaniu przedstawiciela firmy ABBOTT przedstawili system monitorowania Glikemii Flash Free Libre (sensor).


W dniu 26.04 2018 roku  na spotkanie szkoleniowo – integracyjne przybyli przedstawiciele  Władz Powiatu i Miasta Wielunia.

Komisja Rewizyjna przedstawiła wynik finansowy za 2017r.

Z gabinetu okulistycznego Pana Cezarego  Grabczaka przekazana została wiadomość o następnych terminach badań przesiewowych dla cukrzyków.

Pani dr. Jolanta Anek wygłosiła prelekcję – stopa cukrzycowa oraz powikłania przy cukrzycy.

Organizowany jest wyjazd do Częstochowy na XXVII  Ogólnopolską Pielgrzymkę  Diabetyków w dniu 08.06.2018r.

Natomiast od 07.07.2018r do 21.07.2018r byliśmy na Turnusie Rehabilitacyjnym w Iwonicz – Zdrój.

 

                                                                                                     

W dniu 18.10. 2018 roku    szkolenie – integracyjne  Diabetyków  na  które  przybyli przedstawiciele Władz Powiatu i Miasta Wielunia.

Prelekcja Pani dr. Jolanty Anek dotyczyła – "Cukrzyk Jesienią"  Organizowany jest Turnus Rehabilitacyjny  FLORYN – UNIEŚCIE  od 25 maj do 07 czerwica  2019 r.

 Przyjmujemy  zapisy na  Turnus Rehabilitacyjny  od  listopada 2018 r.    


          

W dniu 25.04.2019 roku na spotkaniu szkoleniowo – integracyjnym w Spółdzielczym Domu Kultury przy Spółdzielni Mieszkaniowej os. Kardynała Stefana Wyszyńskiego 41 przybyli przedstawiciele Władz Powiatu Wieluńskiego i Miasta  Wielunia .

 Komisja Rewizyjna  przedstawiła wynik finansowy za 2018r.                                                                        

 Pani dr. Jolanta  Anek  przedstawiła prelekcję na temat prawidłowego żywienia przy cukrzycy.

Organizowany jest wyjazd do Częstochowy na XXVIII  Ogólnopolską Pielgrzymkę  Diabetyków w dniu 14.06.2019r.

 

W  dniu  11 maja zorganizowano  V Turniej  Charytatywny o Puchar Zarządu Polskiego Stowarzyszenia Diabetyków w Wieluniu.

przy pomocy Klubu Radnych Sport Zdrowie Edukacja oraz Prezesa PSD w Wieluniu . Pieniądze zebrane zasilą Koło – Miejsko Powiatowe w Wieluniu przeznaczając na potrzeby Koła w Wieluniu, które są obwarowane zobowiązaniem  przeznaczenia  tylko  na  potrzeby  Koła  PSD w Wieluniu.  

 

Od 06 czerwca do 08 czerwca 2019 r. Zarząd Główny Polskiego Stowarzyszenia Diabetyków organizuje Ogólnopolskie Dni Diabetyka w Wieluniu a zarazem obrady Zarządu Głównego na którym podjęto szereg Uchwał  oraz wręczono odznaczenia dla członków Oddziału Rejonowego PSD w Wieluniu  następującym osobom :

 

Lista  osób    odznaczonych

na XXX – lecie  PSD w Wieluniu

Na wniosek OR PSD w Wieluniu  odznaczeni zostali  przez

                            Kapitułę Zarządu Głównego Polskiego Stowarzyszenia Diabetyków w Warszawie - Pani dr. Diabetolog Jolanta Anek –   Lekarz  Roku  Kryształowy Koliber

 

                                       POŚMIERTNIE

-  Ryszard  Klaczyński-  (Teresa  Klaczyńska ) Złoty-Medal Zwycięstwa Nad Cukrzycą

Jolanta  Widera – ( Jan  Widera) - Złoty -Medal Zwycięstwa Nad Cukrzycą

- Stanisław Spaleniak  ( Zofia Spaleniak) –Srebrny  -  Medal Zwycięstwa Nad Cukrzycą

 

 - Adam  Skibka-Złoty -Medal Zwycięstwa Nad Cukrzycą

 - Franciszek  Krystek-Złoty -Medal Zwycięstwa Nad Cukrzycą

 - Zofia Ochocka – Złoty -Medal Zwycięstwa Nad Cukrzycą

 - Halina  Grobelczyk –Złoty-Medal Zwycięstwa Nad Cukrzycą

 - Alicja Karcz- Złoty -Medal Zwycięstwa Nad Cukrzycą

 - Stanisław Gałkowski -Złoty -Medal Zwycięstwa Nad Cukrzycą

 - Pani dr. Diabetolog Marianna Czechowska Misiak – Srebrny-Medal   Zwycięstwa Nad Cukrzycą 

             (Diabetolog)

 - Pani dr. Krystyna Miśkiewicz -Srebrny-Medal Zwycięstwa Nad Cukrzycą (dr. opiekunka osób 

               niepełnosprawnych )

 - Pan dr. Cezary  Grabczakokulista - Srebrny-Medal Zwycięstwa Nad Cukrzycą

 - Jan Widera –Srebrny-Medal Zwycięstwa Nad Cukrzycą

 - Teresa Włodarczyk –Srebrny-Medal Zwycięstwa Nad Cukrzycą

 - Janina Drosińska –Srebrny-Medal Zwycięstwa Nad Cukrzycą

 - Mieczysława Posmyk – Srebrny-Medal Zwycięstwa Nad Cukrzycą

 - Bogdan Niechcielski –Srebrny-Medal Zwycięstwa Nad Cukrzycą

 - Piotr Ostrowski – Srebrny -Medal Zwycięstwa Nad Cukrzycą

 - Bronisław  Szynczewski-Srebrny-Medal Zwycięstwa Nad Cukrzycą

 - Arkadiusz Marian Rydz - Złota Odznaka Zasłużony dla PSD

 - Krystyna Gajdzińska –ZłotaOdznaka Zasłużony dla PSD

 - Karol Wojciechowski - Złota Odznaka Zasłużony dla PSD

 - Ryszard Bokało  -Złota Odznaka Zasłużony dla PSD

 - Halina  Partyka - ZłotaOdznaka Zasłużony dla PSD

 - Poseł na Sejm RP- Paweł Rychlik -Srebrna Odznaka Zasłużony dla PSD

 - Wojewoda ŁódzkiZbigniew  Rau -  Srebrna Odznaka Zasłużony dla PSD

- Marszałek   Woj. ŁódzkiegoGrzegorz Schreiber -  Srebrna Odznaka Zasłużony dla PSD

 - Starosta Pow. Wieluńskiego. – Marek Kieler -Srebrna  Odznaka Zasłużony dla PSD

 - V-ce  Starosta Powiatu Wieluńskiego -  Krzysztof Jacek  Dziuba-Srebrna Odznaka Zasłużony dla PSD

 - Sekretarz Pow. WieluńskiegoAndrzej  Chowis – Srebrna  Odznaka Zasłużony dla PSD

 - Burmistrz Wielunia - Paweł  Okrasa -Srebrna  Odznaka Zasłużony dla PSD

 - V-ce Burmistrz WieluniaJoanna Skotnicka – Fiuk- Srebrna  Odznaka Zasłużony dla PSD

 - Sekretarz Miasta WieluniaMagdalena Majkowska - Srebrna  Odznaka Zasłużony dla PSD

 - Aktor – Gość Honorowy Ziemi Wieluńskiej – Leszek Benke - Srebrna Odznaka Zasłużony dla PSD

 - Dyrektor Muzeum Ziemi Wieluńskiej –Jan Książek- Srebrna Odznaka Zasłużony dla PSD

 - Radio ZW – PrezesGabriel  Wyględacz - Srebrna Odznaka Zasłużony dla PSD

 - Redaktor TVK w WieluniuPiotr Zięba–Srebrna Odznaka Zasłużony dla PSD       

 - Wójt Gmin. Skomlin -Maras  Grzegorz-Srebrna Odznaka Zasłużony dla PSD

 - Przed.  Medyczny  Johnson & Johnson – Małgorzata  Królicka  -SrebrnaOdznaka Zasłużony dla PSD

 - Prezes Sport Zdrowie EdukacjaWojciech  Psuja-SrebrnaOdznaka Zasłużony dla PSD

 - Zastępca Prezesa Sport Zdrowie Edukacja -  Grzegorz Kucharski -Srebrna Odznaka Zasłużony dla PSD

 - Prezes  Spółdzielni  Mieszkaniowej w WieluniuRobert  Kaja -Srebrna Odznaka Zasłużony dla PSD

 - Prezes  Spółdzielni Mieszkaniowej w PraszceJerzy  Gracz - Srebrna Odznaka Zasłużony dla PSD

 - Kier. Domu Kult. przy Spół.  Mieszkan.   Wieluń - Ewa  Łuczak - Srebrna Odznaka Zasłużony dla PSD

 - Opiekun strony internetowej PSD – Tomasz Sztuka- Srebrna Odznaka Zasłużony dla PSD

 - Mgr. Apteki  sponsor- Lembke – Rarok  Justyna -Srebrna Odznaka Zasłużony dla PSD

 - Marianna Kostrzewa-Pielęgniarka -  Srebrna Odznaka Zasłużony dla PSD

 - Jolanta Drygała-Srebrna Odznaka Zasłużony dla PSD

 - Alina Dwornik - SrebrnaOdznaka Zasłużony dla PSD

 - Jerzy Ruszkowski-  Srebrna Odznaka Zasłużony dla PSD

 - Bernarda  Gajencka-  SrebrnaOdznaka Zasłużony dla PSD

 - Krystyna Faryś-SrebrnaOdznaka Zasłużony dla PSD

 - Daniel  Lis –SrebrnaOdznaka Zasłużony dla PSD

 - Anna Sowa -SrebrnaOdznaka Zasłużony dla PSD

 - Ks. Julian Oleksy –Srebrna  Odznaka Zasłużony dla PSD  ( KAPELAN  PSD  Skomlin )

 - Ks. Zbigniew  Bigaj -Srebrna  Odznaka Zasłużony dla PSD ( Kapelan OR PSD w Wieluniu )

 - Jan  Borgul -Srebrna  Odznaka Zasłużony dla PSD

 - Jan Wojciech  Hyłka-SrebrnaOdznaka Zasłużony dla PSD

 - Piotr Hyłka –Srebrna  Odznaka Zasłużony dla PSD

 - Jerzy Faryś –Srebrna  Odznaka Zasłużony dla PSD

 - Tadeusz Gniła -SrebrnaOdznaka Zasłużony dla PSD

 - Jadwiga Kowałek -SrebrnaOdznaka Zasłużony dla PSD

 - Teresa  Kozica - SrebrnaOdznaka Zasłużony dla PSD

 - Teresa Karbowiak- SrebrnaOdznaka Zasłużony dla PSD

 - Zbigniew Ciężki- SrebrnaOdznaka Zasłużony dla PSD

 - Grażyna  Caban- SrebrnaOdznaka Zasłużony dla PSD

 -  Edward  Suchański -SrebrnaOdznaka Zasłużony dla PSD

 - Zofia  Świecak – Dziub -SrebrnaOdznaka Zasłużony dla PSD

 

MEDALE  OKOLICZNOŚCIOWE   DLA  ZARZĄDU   GŁÓWNEGO

Z OKAZJI   XXX – lecia  PSD  w  Wieluniu

Oraz pozostałych Gości uhonorowanych  przez

 Zarząd Oddziału  Rejonowego

 Polskiego Stowarzyszenia Diabetyków

w Wieluniu

 

Pan   TOMASZ  MATYNIA    Dyrektor Centrum  Informatycznego

         w  Kancelarii  Prezesa  Rady  Ministrów                         

 

ZARZĄD  GŁÓWNY

             

ANDRZEJ BAUMAN                         Honorowy Prezes  PSD

ANNA ŚLIWIŃSKA                           Prezes Zarządu PSD

JANUSZ  PRZYTOCKI                     V-ce Prezes Zarządu

BARBARA TOMETCZAK                Sekretarz   Zarządu

JAN  KRUSZYŃSKI                          Skarbnik   Zarządu

TERESA  JASKÓŁA                         Członek    Zarządu

STANISŁAW  CHOWANIEC          Członek   Zarządu

TERESA  NIEMCZYK                     Członek   Zarządu

MAGDALENA CYKTOR                  Asystentka  Zarządu

IWONA  SAFIN - ŁUKASIEWICZ   Księgowa  Zarządu

 

                             ODDZIAŁY

                               

 1- ARKADIUSZ  WYJADŁOWSKI    Dolnośląski  Oddział  Wojewódzki                                       
 2- GABRIELA  TOMICKA         Kujawsko-Pomorski  Oddział Wojewódzki
 3- ŁUKASZ  WALCZYŃSKI        Lubelski  Oddział  Wojewódzki
 4- BOŻENA  GÓRCZYŃSKA        Łódzki  Oddział   Wojewódzki
 5- EWELINA  TOMECHNA         Opolski  Oddział  Wojewódzki
 6- JAN  KÓMOCH               Wielkopolski  Oddział  Wojewódzki
 7- EUGENIUSZ  TWOREK         Zachodniopomorski  Oddział  Wojewódzki
 8- MARIAN  PROCNER           Oddział  Rejonowy  Bielsko-Biała
 9- BOŻENA  CHORZĘPA          Oddział  Rejonowy  Kraków
10- ELŻBIETA  BIAŁĘSKA        Oddział  Rejonowy  Piła
11- JERZY   PIELECKI          Oddział  Rejonowy  Przemyśl
12- EDWARD  BALCEREK          Oddział  Rejonowy  Włocławek
13- MONIKA  KACZMAREK         Oddział  Rejonowy  Złotoryja
14- IWONA  SKRODZKA           Oddział  Rejonowy  Olsztyno 

GŁÓWNA  KOMISJA   REWIZYJNA

 


1- JANINA  PODGÓRSKA            Przewodnicząca
2- DANUTA  SZYMAŃSKA – KOSELA    Sekretarz

 

GŁÓWNY  SĄD  KOLEŻEŃSKI1- MIECZYSŁAW  JAKÓB       Członek
2- ANDRZEJ   TOMCZAK       Członek
                     
 

GOŚCIE

 1 - Pani mgr. MAGDALENA  GROBELNA
2 – Pani  dr. OFIA  PNIAKOWSKA
3 – Pani dr. n. med. Aleksandra Szymborska – Kajanek
4 - Pan mgr. Dariusz  Gałek
5 - Pan dr. inż. Włodzimierz Lewin
6 - Pan dr. n. biol. Andrzej  Kołakowski
7 – Pan mgr. Jerzy  Krukowski
8 - Redakcja TVK                     
9 - Redakcja Dziennika Łódzkiego   
10 - Redakcja Gazety Wieluniaka      
11 - Dyrekcja  Zespołu Szkół Nr.1 Wieluń     
12 – Kierownictwo Warsztatów Szkoły Gastronomicznej       
13 - Dyrekcja  I  Liceum Ogólnokształcącego im. T.  Kościuszki            
14 - Pana Edmunda  Farysia                                           
15 – Panią Agnieszkę  Bardzińską
16 – Pana  Macieja  Hermana
17 - Oddziału Miejsko – Powiatowego w Tomaszowie   Mazowieckim

 

ORAZ  DLA

Drużyny ORION – w Olewinie ( Która grała pod nazwą Gramy dla Diabetyków)
Drużyny FRANKOMAX  w   Wieluniu
Drużyny Policji Komendy Powiatowej w Wieluniu
Drużyny  Państwowej Straży Pożarnej w Wieluniu
Drużyny  WIELTON  SA.
Drużyny  KORONA  CANDLES SA.
Drużyny Cesarz  Nieruchomości
Drużyny Radni Powiatu Wieluńskieg

 

       W dniu  25 czerwca  2019 Zarząd Oddziału Rejonowego PSD w Wieluniu organizuje Walne zebranie Sprawozdawczo – Wyborcze. Obecność delegatów na zebraniu jest obowiązkowa w celu wyboru nowych Władz Polskiego Stowarzyszenia Diabetyków  w Wieluniu. Ze względu na słabą frekwencję członków Walne zebranie Sprawozdawczo – wyborcze przełożono na wrzesień 2019 r.   po przerwie wakacyjnej zapraszamy wszystkich chorych na cukrzycę na nasze spotkania edukacyjne  PSD w Wieluniu                         oraz do naszej siedziby na os. Wyszyńskiego 41  we wtorki od 1000 – 1200           i   czwartki od 1600 - 1800  już  z nowym  zarządem.  

 

19.09.2019r.
 

PROTOKÓŁ z:
1.    Zebrania delegatów na walnym zebraniu sprawozdawczo – wyborczym rejonu wieluńskiego PSD
2.    Zebrania sprawozdawczo – wyborczego delegatów Koła Miejsko – Powiatowego w Wieluniu

Na początku Prezes Florian Faryś przywitał delegatów i zaproszonych gości w/osobach:
1.    Mgr Danuta Drutowska – Dyrektor PCPR w Wieluniu
2.    Dr Krystyna Miśkiewicz – Dyrektor Przychodni NFZ
3.    Przedstawiciele Mediów: TVK Wieluń i Radio Ziemi Wieluńskiej

 

W dalszej części podziękował Staroście i Burmistrzowi za wsparcie finansowe i pomoc w zorganizowaniu Ogólnopolskiego Dnia Diabetyka w Wieluniu. Prezes podziękował również ustępującemu Zarządowi. Następnie nastąpiło otwarcie zebrania i wybór:
1.    Przewodniczącego zebrania: Florian Faryś
2.    Protokolant zebrania: Ryszard Bokało


W dalszej części jednogłośnie przyjęto Porządek i Regulamin Zebrania. Powołano Komisję mandatowo – wyborczą oraz Komisję uchwał i wniosków w składzie:
Przewodniczący: Ryszard Szczygieł
Członek: Jan Borgul
Członek: Kazimierz Szymczewski
Komisja stwierdziła prawomocność zebrania.
Prezes Florian Faryś przedstawił Referat Sprawozdawczo – Wyborczy ustępującego Zarządu, następnie Pani Alina Dwornik – członek Komisji Rewizyjnej, przedstawiła sprawozdanie Komisji Rewizyjnej, nad którym odbyło się głosowanie. Jednogłośnie udzielono absolutorium ustępującemu Zarządowi.


W dalszej części odbyło się głosowanie nad wnioskami:
1.    Rozwiązanie struktur koła PSD w Pajęcznie
2.    Rozwiązanie struktur Oddziału Rejonowego PSD w Wieluniu
3.    Pozostawienie struktur Koła Miejsko – Powiatowego w Wieluniu


Wnioski zostały zaaprobowane jednogłośnie.
Dokonano wyboru delegata z Rejonu PSD w Wieluniu na Zjazd i Wybór nowego Zarządu Głównego PSD w Warszawie. Jednogłośnie wybrano na delegata Ryszarda Bokało.
W ramach dyskusji Wiceprezes Rejonu PSD w Wieluniu Ryszard Bokało udzielił informację na temat turnusów rehabilitacyjnych w 2020 r. nad morzem oraz na Ukrainie.
Następnie zabrał głos Prezes PSD Rejonu Sieradz, który pozytywnie ocenił pracę Rejonu PSD w Wieluniu oraz współpracę w przeszłości, udzielił również informacji o planach pracy PSD w Polsce, a także o czekających wyborach w ZG PSD w Warszawie. Panu Florianowi Farysiowi przyznano tytuł Prezesa Honorowego.
W dalszej części odbyło się zebranie sprawozdawczo – wyborcze Koła Miejsko- Powiatowego PSD w Wieluniu. Podjęto jednogłośnie uchwałę o przystąpieniu Koła Miejsko – Powiatowego PSD w Wieluniu do Rejonu PSD w Sieradzu.
Przystąpiono do zgłoszenia i rejestracji kandydatów. Kandydatami do Zarządu zostały nw. osoby: Ryszard Bokało, Barbara Wolska – nieobecna, załączono pełnomocnictwo do kandydowania, Jan Widera, Antoni Patyk, Halina Gniła, Teresa Włodarczyk, Jan Borgul.
Na członków Komisji Rewizyjnej wpłynęły następujące kandydatury: Alina Dwornik, Wanda Piotrowska, Kazimierz Szymczewski.
Na delegatów na Zebranie i Wybory w Rejonie PSD w Sieradzu zgłoszono nw. osoby: Ryszard Bokało, Jan Widera, Alina Dwornik, Teresa Włodarczyk – delegat rezerwowy. Następnie odbyło się głosowanie nad kandydatami.
Wszyscy kandydaci zostali wybrani jednogłośnie.

Następnie wybrane osoby udały się do innej sali w celu ukonstytuowania się.

Powołano Zarząd Koła Miejsko – Powiatowego w Wieluniu w składzie:
Ryszard Bokało – Prezes
Barbara Wolska – Sekretarz
Jan Widera – Skarbnik
Antoni Patyk – Członek Prezydium
Halina Gniła – Członek Prezydium
Teresa Włodarczyk – Członek
Jan Borgul – Członek

Komisja Rewizyjna:
Alina Dwornik – Przewodnicząca
Wanda Piotrowska – Sekretarz
Kazimierz Szymczewski – Członek

Delegatami na Zebranie Rejonu zostali:
1.    Ryszard Bokało
2.    Jan Widera
3.    Alina Dwornik
4.    Teresa Włodarczyk – delegat rezerwowy.

W zebraniu wzięło udział 47 członków.
Na tym protokół zakończono i podpisano.
W załączeniu lista obecności i pełnomocnictwo Pani Barbary Wolskiej.